Frank Short

British, b.1857, d.1945

Hobb’s Hawth, South Downs (1923)