Max Gimblett

Aotearoa New Zealand, b.1935

The New Zealand Suite

  • 1979
  • Silkscreen ink on handmade paper
  • The Max Gimblett and Barbara Kirshenblatt-Gimblett Gift
  • 1067 x 762mm
  • 2011/034:1-4